Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Thursday, December 30, 2010

357 - Meraih Puncak Manisnya Iman

Meraih Puncak Manisnya Iman


Title:
Meraih Puncak Manisnya Iman

Author:
Prof. Dr. Falih B. Muhammad ash-Shughaiyyir

Publisher:
Darus Sunnah

Price:
RM18

Weight:
350g

Description:

Tiga amalan bagi sesiapa yang mampu melakukan ketiga-tiganya, maka dia akan mendapat manisnya iman... Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda, "Ada tiga amalan bagi sesiapa yang mampu melakukan ketiga-tiganya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Tiga amalan tersebut adalah menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang kerana Allah, dan benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci jika dilemparkan ke dalam api." (Hadis Riwayat aI-Bukhari dan Muslim)

Buku ini membahas dengan terperinci tentang makna manisnya iman dan kaedah-kaedah bagi seseorang mukmin untuk mampu meraihnya. Wasiat agung yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam ini memberitahu kepada umatnya yang tercinta bahawa kemanisan iman bagi seseorang hamba yang muslim tidak akan dapat dirasai, melainkan dengan melakukan tiga perkara sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas yang menjadi topik utama dalam perbahasan buku ini.

Total Pages:

225 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan harga, pengedar, diskaun, tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari), & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.

Wednesday, December 29, 2010

356 - Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an

Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an


Title:
Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an
Judul Asal: Mabahis fii 'Ulum al-Qur'an

Author:
Syaikh Manna' al-Qaththan

Publisher:
Pustaka al-Kautsar

Price:
RM48

Weight:
1kg

Description:

Buku ini membentangkan perbahasan ringkas tentang peri-pentingnya mempelajari dan memahami ilmu-ilmu al-Qur'an, sekaligus mengajak para pembaca mengenali al-Qur'an dan selok-beloknya dengan lebih dekat dan jelas.

Ringkasan Kandungan (Tajuk-tajuk Utama):

1 - Ulumul Qur-an dan Sejarah Perkembangannya

2 - Al Qur-an: Definisi, sifat-sifatnya, dan perbezaannya dengan hadis.

2 - Wahyu: Pengertian, cara diturunkan.

3 - Ayat Makki dan Madani

4 - Pengetahuan tentang Ayat yang pertama dan terakhir turun

5 - Asbab an-Nuzul

6 - Bagaimana Turunya al-Qur'an

7 - Pengumpulan Penerbitan al-Qur'an

8 - Turunnya al-Quran dengan tujuh Huruf

9 - Qirra'at dan Qurra'

10 - Kaedah-kaedah Penting untuk para Mufasir

11 - Perbezaan Muhkam dengan Mutasaybihat

12 - Lafaz Yang Umum dan Khusus

13 - Nasikh dan Mansukh

14 - Muthlaq da Muqayyad

15 - Manthuq dan Mafhum

16 - Kemukjizatan al-Qur'an

17 - Amtsal al-Qur'an

18 - Qasam dalam al-Qur'an

19- Jadal (debat) dalam al-Qur'an

20 - Kisah-Kisah al-Qur'an

21 - Menterjemah al-Qur'an

22 - Tafsir dan Ta'wil

23 - Syarat-syarat dan Adab Mufassir

24 - Perkembangan Tafsir dari masa ke masa

25 - Biografi beberapa mufassir.

Total Pages:

486 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan harga, pengedar, diskaun, tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari), & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.

355 - Ushul Fiqih

Ushul Fiqih


Title:
Ushul Fiqih
Judul Asal: Ushul Fiqihal-Ushul min 'Ilmi al-Ushul

Author:
Syaikh Muhammad B. Soleh al-Utsaimin

Publisher:
Media Hidayah

Price:
RM12

Weight:
200g

Description:

Buku ini adalah terjemahan dari buku al-Ushul min 'Ilmil Ushul karya Syaikh Muhammad B. Soleh al-Utsaimin. Ianya membahaskan kaedah-kaedah penting ilmu fiqh, cara istimbat hukum dari kaedah-kaedah tersebut, dan bagaimana keadaan orang yang boleh melakukannya. Di antara isi kandungan utamanya adalah menyentuh:

Ushul Fiqh, Ahkam (hukum-hukum), Kalam, Amr (Kata Perintah), Nahy (Larangan), 'Am (Umum), Khas (Khusus), Muthlak dan Muqayyad, Mujmal dan Mubayyan, Zahir dan Mu'awwal, Nasakh, Akhbar, Ijma', Qiyas, Ta'arudh, Mufti dan Mustafti, Ijtihad, Taqlid.

Total Pages:

136 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan harga, pengedar, diskaun, tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari), & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.

354 - Hadits Lemah dan Palsu Yang Populer Di Indonesia

Hadits Lemah dan Palsu Yang Populer Di Indonesia


Title:
Hadits Lemah dan Palsu Yang Populer Di Indonesia

Author:
Ahmad Sabiq B. Abdul Lathif Abu Yusuf

Publisher:
Pustaka al-Furqon

Price:
RM32

Weight:
500g

Description:

"Hadits" secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wa Sallam sama ada berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, tingkah-laku atau-pun sifat jasad beliau. (Lihat: Taisir Mushtholah Hadits oleh Syaikh Mahmud ath-Thohhan, m/s. 14)

Pengertian ini sama dengan pengertian as-Sunnah, khabar dan atsar. Berkata al-Hafiz Ibnu Hajar, "Menurut ulama ahli hadits bahawa khabar itu sama dengan hadits, dan ada yang mengatakan bahawa hadits adalah yang datangnya daripada Rasulullah manakala khabar adalah yang datang dari selain beliau. Juga ada yang berpendapat bahawa semua hadits itu khabar namun tidak semua khabar itu hadits." (Lihat: Nuzhatun Nadhor ma'a Nukat, m/s. 52)

Hanya cuma sebahagian dari para ulama membezakan di antara hadits dengan atsar, mereka mengatakan bahawa hadits itu jika datangnya dari Rasulullah sedangkan kalau datangnya dari para sahabat maka disebut atsar. (Lihat: Dirosat fi Ulumil Hadits oleh Isma'il Salim Abdul 'All, m/s. 7. al-Hadits an-Nabawi oleh Muhammad as-Shobbagh, m/s. 15)

Adapun lemah, dalam bahasa Arabnya (adh-dhoifu) yang secara bahasa bererti lawan kepada kuat, sama ada tidak kuat secara fizik atau pun maknawi. Dan yang dimaksudkan di sini ialah tidak kuat secara maknawi.

Dari sini dapat kita simpulkan bahawa hadits lemah adalah hadits yang tidak memiliki kriteria hadits sahih dan hasan. Atau dengan bahasa yang lebih baik lagi bahawa hadits lemah adalah hadits yang tidak memiliki kriteria untuk diterima. (Lihat Muqoddimah Ibnu Sholah, m/s. 37. Tadriburrawi oleh Imam as-Suyuthi, 1/179. Ikhtishor Ulum Hadits oleh Imam Ibnu Katsir, m/s. 44. Taudhihul Afkar oleh Imam ash-Shon'ani, m/s. 7/247)

Syarat dan kriteria supaya sesebuah hadits dapat diterima adalah:

1. Sanadnya bersambung.
2. Perowinya dhabit (hafalanya bagus) baik secara sempurna ataupun agak berkurang sedikit.
3. Para perawinya 'adil (terpercaya).
4. Selamat dari syudzudz.
5. Selamat dari sebuah 'Hat qodihah" (sebuah cacat yang memberi kesan kepada kesahihan hadits).

Untuk mengetahui permasalahan ini dengan luas, silahkan menelusurinya pada kitab-kitab para ulama mushtholah hadits.

Bagaimana hukum jika meriwayatkan hadits-hadits lemah/dhoif, mengamalkan hadits Dhoif, dan apa saja hadits lemah dan palsu yang populer di Indonesia, para pembaca boleh semak melalui buku ini. Ia juga merangkumi hadits-hadits yang biasa diamalkan di Malaysia juga, tetapi rupa-rupanya ada yang tidak sahih.

Pembahasan Buku ini:

BAB 1 HADITS LEMAH, PENGERTIAN DAN HUKUM MERIWAYATKAN SERTA MENGAMALKANNYA

A. Pengertian Hadits Lemah
A. Pengertian Hadits Palsu
B. Sejarah Munculnya Hadits Palsu.
C. Sebab-sebab Pemalsuan Hadits
D. Ciri-ciri Hadits Palsu
E. Hukum Meriwayatkan Hadits Lemah
F. Hukum Mengamalkan Hadits Lemah

BAB 2 HADITS PALSU, PENGERTIAN DAN UKUM MERIWAYATKAN SERTA
MENGAMALKANNYA

F. Hukum Meriwayatkan Hadits Palsu
G. Hukum Mengamalkan Hadits Palsu

BAB 3 UPAYA PARA ULAMA DALAM MENENTANG HADIS LEMAH DAN PALSU

Hukum Memalsukan Hadits

BAB 4 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM BAB ILMU DAN AMAL

BAB 5 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM AQIDAH

BAB 6 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM THOHAROH

BAB 7 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM SOLAT

BAB 8 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM PENGURUSAN JENAZAH

BAB 9 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM ZAKAT DAN SEDEKAH

BAB 10 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM PUASA

BAB 11 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM HAJI DAN UMRAH

BAB 12 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM PERNIKAHAN,PERCERAIAN & ANAK

BAB 13 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM MU'AMALAH

BAB 14 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM MAKANAN DAN MINUMAN

BAB 15 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM ADAB DAN AKHLAK

BAB 16 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM HUKUM DAN JENAYAH

BAB 17 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM DO'A, DZIKIR DAN AL-QUR'AN

BAB 18 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM JIHAD DAN PEMERINTAHAN

BAB 19 HADITS LEMAH DAN PALSU DALAM BERBAGAI MASALAH AGAMA

INDEKS HADITS LEMAH DAN PALSU.

Total Pages:

342 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan harga, pengedar, diskaun, tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.

Thursday, December 23, 2010

353 - Catatan-catatan Spiritual Ibnu Taimiyah

Catatan-catatan Spiritual Ibnu Taimiyah


Title:
Catatan-catatan Spiritual Ibnu Taimiyyah Menembus Batas Kewalian
Judul Asal: Syarah Kitabul Furqan Baina Auliya'ur Rahman wa Auliya'usy Syaithan

Author:
Ibnu Taimiyyah rahimahullah (Wafat: 728H)
Syarah: Syaikh Soleh 'Abdul 'Aziz Alu Syaikh
Disertakan takhrij hadis berdasarkan takhrij Syaikh al-Albani

Publisher:
Penerbit Akbar

Price:
RM58

Weight:
900g

Description:

Bayan Nabawi: Allah berfirman dalam salah satu hadits Qudsi, ''Sesiapa yang memusuhi wali-wali-Ku, berarti dia memusuhi-Ku dan sesiapa yang memusuhi-Ku bererti dia mengajak-Ku berperang melawannya.'' (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Kata ''wali'' secara tekstual bermakna ''yang dekat atau yang menyintai''. Kerana itu, apabila dikatakan ''wali sesuatu'', maka maksudnya adalah yang dekat dengan sesuatu tersebut dan yang menyintainya (Kamus al-Muhith, 4/40). Apabila dikatakan ''wali Allah'' (Surah Yunus, 10: 62) maka ia adalah yang dekat dengan Allah dan menyintai-Nya sehingga Allah pun dekat dengannya dan membalas cintanya. Apabila dikatakan ''wali syaitan'' (Surah an-Nisa, 4: 76) maka ia dekat dengan syaitan dan syaitan pun dekat dengannya sehingga keduanya saling menyintai di antara satu sama lain. Wali Allah hanyalah orang-orang yang beriman, bertaqwa, ittiba' terhadap Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepada kaum muslimin serta tidak keluar dari syari'at Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Sementara wali syaitan adalah orang yang mentaati syaitan, melaksanakan segala perkara yang diharamkan serta meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan keluar dari syari'at Muhammad. Kewudjuan mereka telah ditetapkan oleh syari'at, al-Qur'an dan as-Sunnah. Wali-wali Allah itu memiliki tanda-tanda yang dapat dilihat, begitu juga dengan wali-wali syaitan. Mereka juga memiliki ''karamah'', sebagaimana wali-wali syaitan itu memiliki ''khawariq syaithaniyah''. Ini Contoh-contohnya akan dapat kita temui melalui buku ini.

Para pembaca akan dapat mengetahui dan mendalami bagaimana ''cara'' membezakan di antara wali Allah dan wali syaitan, antara karamah dan khawariq yang mereka miliki. Kemungkinan para pembaca memiliki pengalaman rohani yang melampaui batas kemanusiaan sehingga sukar bagi anda menceritakannya. Boleh jadi anda termasuk salah seorang daripada mereka?! Atau boleh jadi juga anda berada di antara batas keduanya sehingga anda kebingungan dan tidak tahu di mana posisi anda berada. Tidak perlu bimbang! Dengan membaca kitab ini maka Anda akan menemui segala misteri spritual yang ingin anda ketahui. Selamat membaca...

Kitab ini memuat catatan-catatan spritual Ibnu Taimiyah berkaitan kewalian manusia kepada Allah dan kewalian mereka kepada syaitan. Beliau menulisnya dengan melintasi beberapa disiplin ilmu Aqidah, Kalam, Tasawwuf dan Falsafah sambil mengkritik tajam terhadap pandangan para filosof, sufi, mutakallimin (ahli kalam), dan ahli kebatinan tentang dakwaan ''kewalian'' mereka yang lebih tinggi dan agung daripada Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam.

Total Pages:

484 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan harga, pengedar, diskaun, tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari), & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.

352 - Kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyyah

Kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyyah
Satu Analisis Ke Atas Gerakan "Wahhabiyyah"


Title:
Kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyyah
Satu Analisis Ke Atas Peranan Gerakan "Wahhabiyyah"

Author:
Abu Ahmadain al-Barlisi

Publisher:
Jahabersa

Price:
RM20

Weight:
500g

Description:

Terdapat banyak pihak yang menyandarkan kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyyah kepada gerakan Muhammad B. 'Abdul Wahhab, atau lebih dikenali sebagai gerakan "Wahhabiyyah".

Sejauh manakah kebenaran sandaran tersebut? Atau hanya sekadar tuduhan? Penulis buku ini cuba membentangkan sebuah kajian dan hasil penelitian beliau dalam persoalan ini. Methode penulisan beliau adalah berpandukan kajian terhadap sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh pelbagai pihak. Dan hasil kajian yang beliau perolehi adalah amat-amat megejutkan!

Total Pages:

279 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan harga, pengedar, diskaun, tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari), & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.

Saturday, December 11, 2010

351 - Amalan Apakah Yang Paling Utama

Amalan Apakah Yang Paling Utama


Title:
Amalan Apakah Yang Paling Utama?
Judul Asal: Tajriidul Ittiba' fii Bayani Asbabi Tafadhulil A'maal

Author:
Syaikh Prof. Dr Ibrahim B. Amir ar-Ruhaili

Publisher:
Darus Sunnah

Price:
RM28

Weight:
1kg

Description:

Buku ini membentangkan kaedah-kaedah dalam menentukan keutamaan amal ibadah yang untuk dilaksanakan berdasarkan dalil-dalil/nash yang sahih di atas kefahaman salafus soleh.

Penilaian keutamaan perlaksanaan amalan/ibadah ini ditetapkan berdasarkan pembahagiannya di antara yang wajib dengan yang sunnah, berpandukan jenisnya, pertimbangan masa dan waktunya, tempatnya, situasi dan keadaan seseorang - susah atau senang, berdasarkan ilmu, serta kesannya kepada masyarakat atau makhluk yang lain. Juga berdasarkan kepada beberapa keadaan dan sebab-sebab lain yang membezakan di antara nilai keutamaan suatu amal.

Komen seorang pembaca tentang buku ini:

Buku ini khusus untuk orang-orang yang ghairah sahaja. Maksud saya ghairah beramal untuk mendapatkan keutamaan dan ganjaran pahala sebanyak-banyaknya.

Syarat Sah dan Diterima Sesuatu Amal Ibadah

Tidak semua perbuatan baik diterima oleh Allah dan mendapat ganjaran pahala. Sarjana Islam mengeluarkan dua pra-syarat supaya sesuatu amalan itu diterima oleh Allah.

Secara ringkasnya ia boleh disimpulkan dalam dua kalimah syahadah yang dilafazkan oleh setiap orang Islam pada setiap kali solat. Maksudnya,

Tiada Tuhan Yang layak diibadati, melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah”.

Pertama: Ikhlas @ Tauhid

Ayat pertama mensyaratkan ikhlas beribadat hanya kepada Allah. Ikhlas juga bermakna mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Definisi ini diambil dari Surah Al-Ikhlas yang inti seluruh surah ini berkaitan tauhid dan larangan syirik.

Kedua : Ikut Sunnah

Lafaz kedua kalimah syahadah menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah dan wajib diikuti, bagi sesiapa yang mahu mendapat pahala dan masuk syurga.

Amal Apa Yang Utama

Setelah dua perkara pokok yang menjadi pra-syarat ini dipenuhi barulah sesuatu amal itu layak dinilai oleh Allah untuk diberi pahala.

Buku karya ilmuwan tersohor ini membincangkan jenis-jenis amalan dan darjat keutamannya menurut al-Qur’an dan as-Sunnah.

Beramal seperti berdagang juga. Kita bukan sahaja mahu berniaga sebanyak-banyaknya, kita juga mahu perniagaan kita untung semaksimal yang mungkin. Ada orang berniaga dari siang sampai ke malam, namun dek kerana kurangnya ilmu berniaga untungnya biasa-biasa sahaja. Dalam satu sisi yang lain, ada orang berniaga dalam masa yang sedikit sahaja, namun untungnya berlipat-kali ganda.

Kalau berdagang di dunia sahaja sudah perlu ilmu dan kemahiran, makanya tentu berdagang (baca: beramal) untuk akhirat lebih dari itu perlu kepada ilmu.

Dengan ilmu kita akan dapat membandingkan darjat amal antara satu dengan yang lain.Yang mana lebih utama

Memberi salam atau menjawab salam. Memberi salam itu sunat, manakala menjawab salam itu wajib hukumnya.

Membaca Al-Qur’an banyak secara pantas, atau membaca Al-Qur’an sedikit dengan perlahan dan tartil.

Sedekah sekali dengan jumlah banyak, berbanding sedekah sedikit secara berterusan.

Saya bawakan beberapa contoh perbahasan yang dimuatkan dalam buku ini untuk menggamit perhatian pembaca.

Daftar Isi Buku Ini:

1 - Perhatian Generasi Salaf Terhadap Keutamaan Amal dan Keghairahan untuk Mendalami Amal.

2 - Keutamaan Amal Berdasarkan Jenisnya.

3 - Keutamaan Amal Berdasarkan Sisi Wajib dan Sunnahnya.

4 - Keutamaan Amal Berdasarkan Niat dan Kekuatan Ikhlas.

5 - Keutamaan Amal Berdasarkan pada Baiknya Ber-Ittiba’.

6 - Keutamaan Amal Berdasarkan Konsistensi dan Kadar istiqamah Perlaksanaannya.

7 - Keutamaan Amal Berdasarkan Perlaksanaan, Kesederhanaan, Ketepatan, dan Kemudahan Perlaksanaannya.

8 - Keutamaan Amal Berdasarkan pada Kedudukan dan Derajat Pelakunya di Sisi Allah Ta’ala.

9 - Keutamaan Amal Berdasarkan Masa dan Waktu Perlaksanannya.

10 - Keutamaan Amal Berdasarkan Tempat dan Lokasi Perlaksanaannya.

11 - Keutamaan Amal Berdasarkan Kesan Bagi Makhluk.

12 - Keutamaan Amal Berdasarkan Situasi yang Dihadapinya.

13 - Mempertimbangkan Hal-hal yang Menjadi Penyebab Utamanya Suatu Amal dan Mendahulukan Salah Satunya pada Waktu Sama.

Total Pages:

342 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan harga, pengedar, diskaun, tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari), & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.

Friday, December 10, 2010

350 - Ensiklopedia Bid'ah

Ensiklopedia Bid'ahTitle:
Ensiklopedia Bid'ah
Judul Asal (Arab): al-Bida' wal Muhdatsat wa ma La Ashla lahu

Author:
Kumpulan Fatwa Lajnah Daimmah lil Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'
Syaikh 'Abdul Aziz B. Bazz
Syaikh Muhammad B. Soleh al-'Utsaimin
Syaikh 'Abdullah B. 'Abdurrahman al-Jibrin
Syaikh Soleh B. Fauzan al-Fauzan

Disusun dan dikumpulkan oleh: Syaikh Hammud B. 'Abdullah al-Mathar

Publisher:
Darul Haq

Price:
RM54

Weight:
1kg

Description:

Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam ketika hayatnya banyak mengingatkan tentang bahayanya bid'ah, iaitu mengada-adakan sesuatu amalan baru dalam agama.

Kata beliau Shallallahu 'alaihi wa Sallam:

"Sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu urusan (amalan agama) yang baru, maka ianya tertolak." (Mutaafaq 'alaih: Shahih al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis yang lain, kata beliau:

"Sesiapa yang melaksanakan suatu amalan yang bukan dari urusan (atau perintah) kami, maka ianya tertolak." (Shahih Muslim, no. 1718)

Dalam hadis yang lain lagi:

"Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-Khulafa'ur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelah peninggalanku. Pegang dan gigitlah ia walau dengan geraham kalian dengan sekuat-kuatnya, dan jauhilah hal-hal (amalan-amalan agama) yang baru (yang diada-adakan), kerana setiap amalan baru yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat." (Sunan Abu Daud, no. 4607)

Dalam salah satu khutbah Rasulullah, beliau menegaskan:

"Sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah (Al-Qur'an), dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad (Shallallahu 'alaihi wa Sallam), dan seburuk-buruk perkara (dalam agama) adalah apa yang diada-adakan lalu disandarkan kepada agama (iaitu bid'ah), dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan." (Shahih Muslim, no. 867)

Hadis-hadis ini semuanya memiliki isyarat yang menunjukkan betapa tercelanya bid'ah dan merupakan peringatan keras akan bahayanya bid'ah sehingga boleh membawa kesesatan.

Oleh itu, cukupkanlah diri kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang sahih sebagaimana difahami oleh para sahabat beliau ridhwanullah 'alaihim ajma'in. Dan jauhilah amalan-amalan baru yang diada-adakan (lagi direka-reka) yang disandarkan kepada agama secara dusta. Sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya sendiri pun tidak pernah mengamalkannya, apatah lagi mengajarkannya untuk diamalkan.

Untuk lebih jelas lagi tentang apa itu bid'ah dan kepentingan berpegang kepada Sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam sekaligus menjauhi bid'ah-bid'ah dalam agama, maka tela'ah dan semaklah buku berharga ini. Kandungannya sarat dengan ilmu dan penjelasan tentang keutamaan mengikuti sunnah-sunnah sahihah dan wajibnya meninggalkan bid'ah-bid'ah yang penuh bahaya.

Kemudian diikuti pula dengan penjelasan dan penjabaran sekitar bid'ah-bid'ah yang begitu banyak berlegar dalam masyarakat kita hari ini dari seluruh dunia Islam dalam pelbagai skop/juzuk agama baik aqidah, akhlak, thaharah, solat, puasa, haji & umrah, sedekah, zakat, dakwah, perkahwinan, perayaan, dan banyak lagi lainnya. Turut sama dibahaskan adalah hal-hal yang dianggap bid'ah, sedangkan hakikatnya ia bukanlah bid'ah. [Hak milik Atsar Enterprise: www.atsar.ilmusunnah.com, dilarang membuat salinan tanpa kebenaran]

Kita tentu pernah mendengar nama Hudzaifah Ibn al-Yaman, seorang sahabat yang dikenali sebagai penjaga rahsia Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam - beliau berkata:

"Di saat ketika kebanyakan manusia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam tentang kebaikan, aku pula bertanya kepadanya tentang keburukan, kerana aku takut/bimbang akan terjerumus ke dalamnya."

Maka, itu terbukti setelah pemergian Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, kita melihat banyak manusia terjatuh ke dalam jurang kesesatan, kerana mereka hanya belajar tentang pintu-pintu kebajikan semata-mata dan melupakan maklumat/pengetahuan tentang jurang-jurang kesesatan. Sehingga mereka jahil tentang perkara-perkara yang boleh menjatuhkan mereka ke dalam lembah maksiat dan syirik.

Lalu bagaimana dengan bid'ah yang keberadaannya bagaikan hembusan angin yang tidak tersekat oleh ruang dan waktu? Lebih-lebih lagi perbuatan bid'ah ini lebih disenangi dan dicintai oleh syaitan berbanding perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar lainnya. Yang dengannya pelaku maksiat lebih mudah untuk bertaubat dan mengetahui bahawa maksiat yang sedang ia lakukan adalah perbuatan dosa.

Berbeza dengan pelaku bid'ah, ia sering terpesona dengan banyaknya manusia yang melakukan bid'ah tersebut sehingga ia beranggapan bahawa perbuatan tersebut adalah sebahagian dari kebenaran dan amalan kebaikan. Sungguh indah senandung syair yang berbunyi:

"Aku mengetahui keburukan bukan untuk melibatkan diri ke dalamnya, tetapi untuk menghindarkan diri darinya. Sesiapa yang tidak mengetahui/mengenal keburukan nescaya dia akan terjatuh ke dalamnya."

Buku ini tampil menjelaskan berkaitan selok-belok pelbagai bentuk bid'ah yang terjadi di pelbagai penjuru dan belahan bumi. Disusun dalam bentuk soal-jawab sehingga seolah-olah para pembaca sedang berdialog dengan seorang guru. Penjelasan seperti ini akan membantu para pembaca untuk memahami, mengetahui, dan mengenali kepelbagaian bentuk dan corak bid'ah agar kita tidak terjerumus ke dalamnya, bi idznillah.

Maka, berhati-hatilah dan jangan jadikan diri kita sebagai buruan yang masuk ke dalam perangkap syaitan yang terpedaya dengan amalan yang disangka amal-amal kebaikan rupanya amal kesesatan, sehingga anda akan menjadi teman setianya di neraka. Na'uzubillah...

Setiap kupasan dan himpunan fatwa-fatwa yang terkandung di dalam buku ini berkaitan dengan bid'ah diambil daripada kalangan ulama besar ahli sunnah kontemporari yang tidak asing lagi. Ini sebagaimana telah dijelaskan di atas. Semoga bermanfaat.

Total Pages:

540 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan harga, pengedar, diskaun, tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari), & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.