Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Monday, December 31, 2012

663 - Ensiklopedi Ijma' Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Ensiklopedi Ijma' Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah


Judul Buku:
Ensiklopedi Ijma' Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
Judul Asal: Mausu’atul Ijma’ li Syaikhil islam Ibn Taimiyah

Penulis:
Dr. 'Abdullah B. Mubarak al-Bushi

Penerbit:
 Darul Falah

Harga:
RM84

Berat:

1.3kg

Keterangan Buku:

Ijma' secara Istilah didefinisikan sebagai: Kesepakatan semua mujtahid umat Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam setelah wafat beliau, di suatu masa tertentu atas suatu permasalahan keagamaan. (lihat: Syarh al-Kawakib, 1/211. Bayan al-Mukhtashar, 1/522. Al-Mustashfa, 1/186. Al-Ihkam karya al-Amidi, 1/235. Al-Musawwadah, m/s. 329. Ushul as-Sarkhasi, 1/316. Manahij al-Uquul, 2/425. dan Al-Ahkam karya Ibnu Hazm, 2/552)

Ijma' (konsesus) adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama dengan merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadis.

Kedudukan Ijma' dalam fiqh islam  merupakan salah satu sumber dalil Syar’i yang disepakati oleh para Ulama. 

'Umar B. al-Khaththab radhiyallahu 'anhu mengatakan:

"Putuskan dengan apa yang ada di dalam Kitab Allah. Jika engkau tidak temukan dalam Kitab Allah, putuskan dengan apa yang ada di dalam Sunnah Rasulullah. Jika tidak juga engkau temukan, putuskan dengan apa-apa yang orang-orang soleh sebelum kalian memutuskan perkara."

Disebutkan dalam riwayat yang lain, "... maka, dengan kesepakatan semua orang.” (Lihat: I'lam al-Muwaqqi'in, 2/227, 1/62, 1/85, 1/86. Jami' Bayan al-'Ilmi wa fadlih, m/s. 360 oleh Ibn 'Abdil Barr)

Diriwayatkan bahawa Ibnu Mas'oud rodhiyallahu 'anhu berkata kepada sebahagian tabi'in, “lihatlah di dalam Kitab Allah. Jika kalian tidak menemukannya di dalam Kitab Allah, lihat di dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Jika kalian tidak menemukannya di dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, maka berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin." (Diriwayatkan oleh ad-Darimi). (lihat:  Tharh at-Tatsrib, 3/79)

Masalah-masalah yang menjadi ijma’ sangatlah banyak. Abu Ishaq al-Isfarayini rahimahullah berkata, "Kita mengetahui bahawa masalah-masalah ijma’ itu lebih dari dua puluh ribu masalah.”

Kamal B. Hammam rahimahullah memiliki karya tulis berupa kitab yang berkaitan dengan kesepakatan ijma para ulama yang didalamnya lebih dari seratus ribu masalah."

Ijma' membantu memberikan gambaran berkenaan masalah-masalah khilafiyah (yang diperselisihkan) ketika dipaparkan apa yang menjadi sumber perbezaan pendapat. Menyebarluaskan masalah ijma' akan menyatukan hati umat Islam dengan pelbagai mazhab mereka di bidang fiqh. Dengannya menjadi jelas bahawa titik-titik yang diperselisihkan adalah masalah cabang (furu') pelbagai kesepakatan tercapai di antara mereka dalam banyak masalah, sebagaimana kesepakatan juga tercapai di bidang asas-asas (ushul) agama.

Kedudukan ijma' menjadi jelas dengan hal-hal berikut:

1, Secara global, ijma' merupakan dalil paling terpuji di antara dalil-dalil yang disepakati boleh dijadikan hujjah.

2, Ijma' diutamakan atas al-Kitab dan as-Sunnah ketika keduanya saling bertentangan. Ini adalah kerana kekuatannya dibentuk dari sandarannya, iaitu dalil-dalil syar'i yang valid (sekalipun terkadang tidak banyak kita ketahui), akan tetapi wajib diyakini dan dipastikan kebakuan dan keabsahannya terlebih dahulu. Hal tersebut mengenangkan betapa banyak ijma' dengan masalah-masalah tertentu yang tidak baku dan tidak benar.

3. Ijma' adalah dalil yang menunjukkan adanya dalil syar'i yang menjadi sandarannya sekalipun tidak kita ketahui. Kerana, ijma' menurut jumhur wajib memiliki sandaran. Sandaran itu jika dari Kitab atau as-Sunnah, disepakati boleh (jaiz). Jika sandaran itu dari qiyas atau seumpamanya, juga dibolehkan menurut kebanyakan ulama.

4. Ijma' adalah hujjah mutlak yang tidak berlaku nasakh (penghapusan) padanya.

5. Ijma' sejalan dengan al-Kitab dan as-Sunnah; orang yang mengingkari ijma' ini adalah kafir secara mutlak.

Dengan semua ini, jelaslah kedudukan ijma' di antara dalil-dalil syar'i. Ijma' menduduki posisi yang mulia di antara keduanya dan ia memiliki fungsi dan kekuatan ketika disebutkan sehingga harus diberi perhatian besar bersesuaian dengan posisi serta kedudukannya. (lihat: Syarh al-Luma', 2/683. Hujjiyyat al-Ijma', m/s. 962 karya Dr. Muhammad Farghali. Al-Ihkam karya al-Amidi, 1/126. At-Tahrir wat Tahbir, 3/109. Al-Wushul karya Ibnu Burhan, 2/114. Hasyiyah al-Aththar, 2/229. Hasyiyah al-Bannani, 2/195. Al-Ibhaj karya Ibnu as-Subki, 2/439. Al-Bahrul Muhith, 4/450. dan Kasyf al-Asrar karya al-Bukhari, 3/482.

Kita tak perlu takut dengan ijma' yang bathil atau sesat sehingga kita terpaksa bersikap "berjaga-jaga" terhadapnya, kerana hal tersebut insya-Allah tidak ada, kerana Nabi kita Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah memohon kepada Allah agar melindungi umatnya dari kesepakatan-kesepakatan yang menyesatkan.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, "Aku meminta kepada Tuhanku agat umatku tidak bersepakat atas kesesatan lalu Allah pun mengabulkannya." (Hadis Riwayat al-Qurthubi dalam Jami' Bayan al'-Ilmi wa Fadhlihi, no: 1390) dan juga:

"Umatku selama-lamanya tidak akan pernah sedikitpun bersepakat (ijma’) di atas kesesatan. Oleh itu, berjema'ah-lah (bersatulah) kalian kerana tangan Allah ada dalam al-jamaah." (Hadis Riwayat ath-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir, no: 13623)

Lebih-lebih lagi yang bersepakat bukanlah orang-orang awam (bukan orang jahil atau orang awam) sebaliknya adalah para ulama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman:

"Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu." (Surah al-Mujadilah, 58: 11)

Sehingga dengan demikian tidak mungkin para ulama ini bersepakat di atas sesuatu yang membahayakan ataupun merugikan umat Islam kerana mereka adalah orang-orang yang sangat takut sekali kepada Allah.

Firman Allah: "Yang paling takut kepada Allah di antara para hamba-hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu (para ulama)." (Surah Fathir, 35: 28) 

Sehingga umat Islam dengan tenang mampu menjalankan hukum-hukum agama yang terbentuk dari ijma'-ijma' tersebut.

Ensiklopedi Ijma' Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah ini disusun selari mengikuti bab-bab fiqh dengan jumlah permasalahan mencapai 1500. Di dalamnya mengupas hal-hal yang datang dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bentuk kajian ilmiyah, atau syarah atas pelbagai perkataan dan pendapatnya yang disarikan lebih dari 50 jilid buku-buku beliau.

Inilah seorang alim yang jika disebutkan saja namanya, ramai orang akan bersemangat dan mata pun terbuka ingin mengetahui fatwa-fatwanya serta mencari pencerahan dari cahaya himpunan hujjah-hujjahnya. Kerana, beliau adalah termasuk orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah 'Azza wa Jalla berupa kedalaman pemahaman fiqh dengan setiap dalil-dalilnya yang diiringi dengan kecemerlangan akal, kecerdasan jiwa, kekuatan dalil, pandangan luas dengan sikap yang pantas, hujah yang lantang, sikap taqwanya yang tinggi dan berjiwa wara', zuhud serta ikhlas dengan jihad dan mujahadah. Beliau terkenal dengan ishlah dan pembaharuan sehingga beliau menjadi seorang yang faqih, dan pandangannga begitu menyerlah dan briliant. Menjadi rujukan sehingga ke hari ini. Semoga Allah merahmati Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah. [Hak cipta Atsar Enterprise, www.atsar.ilmusunnah.com. Tidak dibenarkan membuat salinan tanpa kebenaran]

Jumlah Muka Surat:
790 m/s.

Maklumat lanjut:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari juga www.atsar.ilmusunnah.com

Bayaran Pembelian: 
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 (Nawawi B. Subandi), atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.