Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, “Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah dari rumah-rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan (sakinah) turun kepada mereka, rahmat Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya.” (Hadis Riwayat Muslim, 13/212, no. 4867)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | Bio-Pure |
__________________________________________________________________________________

Monday, December 31, 2012

669 - Al-Ijma' (Kesepakatan Para Ulama Salaf) Karya Imam Ibnul Mundzir (Wafat: 318H)

Al-Ijma'
(Kesepakatan Para Ulama Salaf)
Karya Imam Ibnul Mundzir (Wafat: 318H)


Judul Buku:
Al-Ijma' (Kesepakatan Para Ulama Salaf)
Karya Imam Ibnul Mundzir (Wafat: 318H)

Penulis:
Imam Ibnul Mundzir rahimahullah (Wafat: 318H)

Penerbit:
Akbar Media

Harga:
RM17

Berat:

300g

Keterangan Buku:

Ijma' secara Istilah didefinisikan sebagai: Kesepakatan semua mujtahid umat Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam setelah wafat beliau, di suatu masa tertentu atas suatu permasalahan keagamaan. (lihat: Syarh al-Kawakib, 1/211. Bayan al-Mukhtashar, 1/522. Al-Mustashfa, 1/186. Al-Ihkam karya al-Amidi, 1/235. Al-Musawwadah, m/s. 329. Ushul as-Sarkhasi, 1/316. Manahij al-Uquul, 2/425. dan Al-Ahkam karya Ibnu Hazm, 2/552)

Ijma' (konsesus) adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama dengan merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadis.

Kedudukan Ijma' dalam fiqh islam  merupakan salah satu sumber dalil Syar’i yang disepakati oleh para Ulama. 

'Umar B. al-Khaththab radhiyallahu 'anhu mengatakan:

"Putuskan dengan apa yang ada di dalam Kitab Allah. Jika engkau tidak temukan dalam Kitab Allah, putuskan dengan apa yang ada di dalam Sunnah Rasulullah. Jika tidak juga engkau temukan, putuskan dengan apa-apa yang orang-orang soleh sebelum kalian memutuskan perkara."

Disebutkan dalam riwayat yang lain, "... maka, dengan kesepakatan semua orang.” (Lihat: I'lam al-Muwaqqi'in, 2/227, 1/62, 1/85, 1/86. Jami' Bayan al-'Ilmi wa fadlih, m/s. 360 oleh Ibn 'Abdil Barr)

Diriwayatkan bahawa Ibnu Mas'oud rodhiyallahu 'anhu berkata kepada sebahagian tabi'in, “lihatlah di dalam Kitab Allah. Jika kalian tidak menemukannya di dalam Kitab Allah, lihat di dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Jika kalian tidak menemukannya di dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, maka berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin." (Diriwayatkan oleh ad-Darimi). (lihat:  Tharh at-Tatsrib, 3/79)

Maka, di antara yang terkenal dalam menghimpun nukilan-nukilan ijma' dari kalangan para salaf adalah al-Imam al-Hafiz Ibnu Mundzir rahimahullah. Iaitu melalui karyanya yang cukup terkenal ini.

Beliau adalah Al-Hafiz al-'Allamah Abu Bakar Muhammad Ibnu Ibrahm Ibnul Mundzir an-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur  tahun 242H, di sanalah beliau berkembang, besar, dididik, dan belajar. Kemudian pergi ke Makkah dan tinggal di sana, menyibukkan diri dengan ilmu sehingga menjadi Faqih (pakar fiqih) di kota Makkah.

Imam asy-Syairazi rahimahullah (Wafat: 476H) memasukkan beliau dalam jajaran atau barisan para ulama Fiqih. Asy-Syairazi berkomentar:

"Ibnul Mundzir pernah menulis sebuah buku yang sangat bagus tentang perbezaan pendapat para ulama yang belum ditulis sebaik karyanya; maka buku itu sangat diperlukan oleh mereka yang berpendapat sama atau berbeza!" (Thabaqat al-Fuqaha, m/s. 89)

Imam an-Nawawi rahimahullah (Wafat: 676H) berkata:

"Ibnul Mundzir An-Naisaburi adalah seorang yang meng-gabungkan antara sifat seorang imam (ulama besar) dan ke-muliaan keilmuannya, pakar dalam permasalahan hadis dan fiqih. Beliau memiliki karya-karya yang sangat penting dan berguna dalam masalah ijma’, perselisihan, dan penjelasan-penjelasan tentang mazhab ulama."

Beliau berkata lagi:

“Bukunya menjadi rujukan para ulama Thawa'if untuk mengetahui dan menukilkan pelbagai pendapat mazhab ulama. Tahqiq yang tersebut dalam bukunya belum ada yang menyamainya. Beliau sangat pakar dalam mengetahui hadis yang sahih dan dha'if.”

Imam adz-Dzahabi rahimahullah (Wafat: 748H) berkata:

“Ibnul Mundzir memiliki karya besar dalam ilmu tafsir yang tertulis dalam 17 jilid; maka cukuplah hal itu menjadikannya sebagai tokoh besar dalam ilmu tafsir." (adz-Dzahabi, Siyar A'lam an-Nubala', 14/492)

Buku-buku karya Ibnul Mundzir rahimahullah adalah buku-buku yang diperakui dan mendapat pengiktirafan, menjadi rujukan utama dalam menukilkan perbezaan, dan kepelbagaian pendapat dalam mazhab. Imam an-Nawawi rahimahullah berkata:

“Aku paling banyak menukilkan tentang mazhab-mazhab para ulama dari kitab 'Al-Isyraf dan 'Al-Ijma', yang keduanya adalah karya Ibnul Mundzir. Dan beliau merupakan ikutan dan rujukan dalam bidang ini.” (An-Nawawi, al-Majmu', 1/19)

Jumlah Muka Surat:
196 m/s.

Maklumat lanjut:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau email: dimensi83@hotmail.com untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari juga www.atsar.ilmusunnah.com

Bayaran Pembelian: 
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 (Nawawi B. Subandi), atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.